Ljud är svängningar eller tryckvågor som färdas genom luften. När vi hör leds ljudvågor in genom hörselgången till trumhinnan, som kommer i svängning. Hörselbenen leder sedan in ljudvågorna i hörselsnäckan, till hörselns sinnesceller – hårcellerna. Hörselnerven transporterar dessa ljudsignaler till hjärnan, som tolkar och ”talar om” för oss vad vi hör.

Ljud mäts i huvudsak med två olika mätvärden, decibel och Hertz. Decibel (dB) står för ljudets styrka, alltså ljudvolymen och Hertz (Hz) står för ljudets art, alltså vilken tonhöjd ljudet har. En människa med normal hörsel kan uppfatta frekvenser mellan 20 – 20.000 Hz. Omfånget minskar genom ökad ålder och vid hörselskador. Om frekvensen understiger 20 Hz så kallar man det för infraljud och om ljudet överstiger 20.000 Hz så kallas det för ultraljud. 0 decibel är det svagaste ljud människan kan uppfatta. Normal samtalston är cirka 60 dB. Ljudnivåer upp till 80 dB anses som ofarliga för vår hörsel. I arbetsmiljö får man inte utsättas för mer än 85 dBA under 8 timmar utan åtgärder som t.ex. hörselskydd.

canstockphoto56936439

Det vi uppfattar som ljud är tryckvariationer i luften, vilka sätter trumhinnan i svängningar. Från trumhinnan överförs ljudet via hörselbenen till hörselsnäckan där det omvandlas till elektriska signaler som går vidare till hjärnan. Örat kan hantera ljudtryck inom ett mycket stort område. För att täcka in örats stora arbetsområde används en speciell skala för att beskriva hur starkt ljudet är. Resultatet – ljudtrycksnivån – anges då i decibel (dB). Decibelskalan är logaritmisk vilket innebär att 73 dB är dubbelt så starkt som 70 dB, 76 dB är dubbelt så starkt som 73 dB osv…

0 decibel motsvarar svagast möjliga ljud en normalhörande människa kan uppfatta.

• 0 dB nästan jättetyst
• 50-70 dB behagligt (normal samtalsnivå = ca 60 dB)
• Från 80 dB kan hörseln påverkas negativt
• Från 90-100 dB obehagligt

På grund av den speciella skalan gäller att två lika starka ljudkällor ger 3 dB högre ljudtrycksnivå än enbart den ena källan. Tio lika starka ljudkällor ger 10 dB högre nivå och hundra lika starka ljudkällor 20 dB högre nivå.

x1 2

x2 2

x10 2
x100 2

Decibel kan mätas med olika kurvor som tar olika hänsyn till vissa frekvensområden. Vid ljudmätning avsedd att uppskatta hörselskaderisken används vanligen A-filtret som i huvudsak inte tar hänsyn till de lägre frekvenserna. Vid mätning av impulsljud används dock C-filtret, en något planare mätkurva. Regelverket för ljudnivåer i arbetsmiljö och vid konserter använder i huvudsak decibelmätning med A-filter, benämns dB(A).

Om man befinner sig på en öppen plats utomhus kan man konstatera att ljudets styrka minskar när man förflyttar sig bort från en ljudkälla. Om det inte finns reflekterande föremål  närheten träffas man bara av direktljud från ljudkällan. Ljudnivån från en enstaka ljudkälla avtar då med 6 dB per avståndsfördubbling.

0,5

1

2