Alla har vi rättigheter och skyldigheter men även möjligheter inom områdena ljudmiljö och ljudnivåer. Men ärligt talat, hur många av oss har koll på dom lagar, föreskrifter och rekommendationer som finns gällande ljudnivåer och ljudmiljö? Känner du till arbetsmiljölagen, miljöbalken, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller eller Socialstyrelsens allmänna råd? Om inte, här finner du några enklare summeringar för olika situationer och funktioner. Ta hjälp av dessa för att säkerställa att du och din omgivning inte utsätts för mer ljud än lagen tillåter.

Enligt Arbetsmiljöverkets bullerföreskrift gäller gränsvärdet 85 dB(A) som genomsnitt för en 8 timmars arbetsdag. Detta värde får inte överskridas. Om det ändå sker ska arbetsgivaren:
• Vidta omedelbara åtgärder för att minska exponeringen så att den
ligger under gränsvärdena.
• Utreda orsakerna till att gränsvärdena överskridits.
• Vidta sådana åtgärder att gränsvärdena inte överskrids i fortsättningen.

Om nivån höjs med 3 dB(A) halveras exponeringstiden för bibehållen risknivå till 4 timmar. Varje ökning med 3 dB(A) innebär alltså en halvering av tillåten exponeringstid. Men det betyder å andra sidan att en sänkning med 3 dB(A) dubblerar den tillåtna exponeringstiden. Genom en sänkning av musiknivån från exempelvis 91 till 88 dB(A) kan alltså speltiden med samma risknivå ökas från två till fyra timmar. Men vår hörsel är begränsad och en förändring på 3 dB upplevs som liten och ofta uppfattas den knappt av lyssnaren. Det krävs en sänkning på cirka 10 dB för att den upplevda styrkan ska halveras.

Om den genomsnittliga exponeringen under en arbetsdag är 80 dB eller mer eller om det starkaste ljudet når 135 dB eller högre, är arbetsgivaren skyldig att informera och utbilda arbetstagarna samt erbjuda tillgång till hörselskydd. Om den genomsnittliga exponeringen under en arbetsdag istället är 85 dB eller mer är arbetsgivaren skyldig att genomföra fler åtgärder; Skylta, avgränsa och begränsa tillträde, se till att hörselskydd används samt erbjuda hörselundersökning. Oavsett typen av arbetsplats är det viktigt att arbetet med ljudfrågorna utgör en naturlig del av verksamheten det vill säga att man planerar, bedriver och följer upp arbetet regelbundet så att riskerna med höga ljudnivåer elimineras eller minskas så långt det är möjligt. Det görs i fyra steg: undersökning, riskbedömning, åtgärder och kontroll.

Ideell verksamhet som är av ekonomisk art och drivs med regelbundenhet och varaktighet är att anse som yrkesmässig och omfattas då av arbetsmiljölagen även om den drivs utan vinst och är avsedd att främja ett ideellt intresse. Gränsen mellan arbete i arbetsmiljölagens mening och ideellt arbete kan dock många gånger vara svår att dra. Om ideella föreningar har anställd eller inhyrd personal gäller dock arbetsmiljölagen. Ideellt deltagande som musiker i konserter med icke-kommersiellt ändamål och musikfestivaler är också̊ att anse som yrkesmässig verksamhet om de har någorlunda omfattning och drivs ekonomiskt med avgifter från allmänheten. Den som hyr in exempelvis en musikgrupp eller en ensam musiker har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen (bland annat föreskrifterna om buller) och ska vidta de skyddsåtgärder som behövs i arbetet.

Skolans verksamhet styrs av skollagstiftningen men också av reglerna för arbetsmiljön. Alla anställda och elever omfattas av arbetsmiljölagstiftningen. Skollagstiftningen gäller för alla kommunala skolor och de fristående skolorna som i princip ska ha en motsvarande verksamhet. I lagsstiftningen ställs krav på att de lokaler som utbildningen bedrivs i ska vara ändamålsenliga. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsmiljön vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Kommunerna har ansvar för skolornas lokaler och handikappanpassning. De ansvarar för att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att den är tillgänglig och att barn och elever med funktionshinder blir väl bemötta. Ytterst ansvariga för arbetsmiljön i de kommunala skolorna är de lokala politikerna. I regel delegerar politikerna det dagliga arbetet med skolans arbetsmiljö till rektor.
Skolverket ska se till att skolans arbetsförhållanden är sådana att ohälsa och olycksfall bland personal och elever förebyggs samt även i övrigt främja en tillfredsställande arbetsmiljö. Brister i arbetsmiljö ska undanröjas så snart som möjligt. Oavsett ekonomiska faktorer ligger uppgiften att åstadkomma en tillfredsställande arbetsmiljö i skolan på Skolverket. Den löpande förvaltningen av skolans verksamhet ligger som regel på förvaltningschef, rektor och annan personal inom förvaltningen.
Arbetsmiljöverket föreskriver en maximal ljudnivågräns på 85 dB(A)/8 timmar på arbetsplatser, detta gäller såväl personal som elever på skolan. För ljudnivåer i lokaler där undervisning sker rekommenderas en ljudnivå på maximalt 35 dB(A) då aktiviteten som utförs där ställer stora krav på stadigvarande koncentration och taluppfattbarhet. I Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus rekommenderas en ekvivalent ljudnivå på 30 dB(A) respektive maximal ljudnivå på 45 dB(A) i lokaler där undervisning sker.

Som anställd kan du begära mätning av bullernivån och efterklangtiden i lokalerna. Arbetsgivaren kan, i samråd med skyddsombudet, be företagshälsovården hjälpa till att ordna sådana mätningar. Om ljudmiljön på arbetsplatsen enligt mätningar är dålig bör lokalerna bullersaneras, till exempel genom att de förses med akustikplattor (helst på väggarna), sänkt tak och golv av ljuddämpande material.
Arbetstagare, alltså lärare, som utsätts för hörselskadliga ljudnivåer ska erbjudas hörselundersökningar med lämpliga intervall. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller (AFS 2005:16) gäller arbete där arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räkning. Reglerna omfattar också elever och praktikanter som i sin utbildning deltar i schemalagt arbete med musik. Bullerföreskrifterna gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet. I begreppet buller ingår både hörselskadliga och störande ljud. Det innebär att föreskrifterna även gäller för verksamheter med arbetstagare där levande eller inspelad musik spelas även om musiken inte uppfattas som buller.
Enligt Arbetsmiljölagen (AML) har arbetsgivaren ansvaret för att förebygga att anställda inte utsätts för risker som kan leda till ohälsa. Enligt Arbetsmiljölagen ska ”arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö”. Arbetsgivaren har ett formellt ansvar för att vidta ”alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall”. När du som anställd upplever problem ska du vända dig till din närmaste arbetsledare. Dessutom ska det finnas tillgång till experter/ företagshälsovård att rådfråga. Vad som behöver göras ska beslutas i samförstånd mellan den anställde och arbetsgivaren och åtgärder ska anpassas till arbetstagare som kan vara särskilt känsliga för buller.

Verksamhetsutövaren skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. Egenkontrollen bör bland annat inkludera fortlöpande kontroller av ljudnivåerna.

Den genomsnittliga ljudnivån får inte överskrida 100 dB(A) vid arrangemang för vuxna (när ingen under 13 år närvarar). Toppnivån får inte överskrida 115 dB(A).
Om det finns personer under 13 år närvarande så gäller snittnivån 97 dB(A) och toppnivån 100 dB(A).
Om arrangemanget däremot riktar sig specifikt till barn, t.ex. en skolföreställning, så gäller medelnivån 90 dB(A).

Arbetstagare som yrkesmässigt utsätts för hörselskadliga ljudnivåer ska enligt bullerföreskrifterna erbjudas hörselundersökningar med lämpliga intervall.
Hörselundersökning genomförs lämpligen första gången i samband med nyanställning.
Därefter kan regelbundna undersökningar företas med ett till tre års intervall.

Hörselskydd finns som kåpor och proppar av många typer med olika utformning, egenskaper
och användningssätt. Det är viktigt att val och utprovning av hörselskydd görs omsorgsfullt så att de ger så lite besvär som möjligt. Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka vid val av hörselskydd och se till att hörselskydd används (vid medelnivåer över 85dB).

Vid musikutövning eller när man behöver uppfatta tal eller i andra situationer när det är viktigt att kunna uppfatta mer högfrekventa ljud är det lämpligt att använda hörselskydd som ger ungefär samma dämpning för låga och höga frekvenser. Undvik också onödigt hög dämpning. En ljudnivå innanför hörselskyddet på cirka 70–80 dB(A) kan vara lämplig.

Enligt bullerföreskrifterna gäller bland annat följande beträffande
hörselskydd:

Arbetstagarna ska få tillgång till hörselskydd;
• Om den ekvivalenta ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 80 dB(A) eller mer.
• Om impulstoppvärdet är 135 dB(C) eller högre.

Hörselskydd ska användas;
• Om den ekvivalenta ljudnivån under en 8-timmars arbetsdag är 85 dB(A) eller mer.
• Om den högsta ljudnivån är 115 dB(A) eller högre.
• Om impulstoppvärdet är 135 dB(C) eller mer.

Det finns regler när det gäller buller på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har tagit fram föreskrifter om buller samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2005:16). Socialstyrelsen har också allmänna råd om höga ljudnivåer (SOSFS 2005:7). Dessa allmänna råd gäller för sådana lokaler och platser, såväl inomhus som utomhus, där hög musik spelas, t.ex. diskotek samt konsert- och träningslokaler.

Arbeten skall planeras, bedrivas och följas upp så att bullerexponeringen minskas genom att bullret elimineras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå. Hänsyn skall då tas till den tekniska utvecklingen och möjligheterna att begränsa bullret.

…tekniska åtgärder för att minska bullret, genom att minska luftburet buller, t.ex. med hjälp av skärmar, inbyggnader eller ljudabsorbenter i tak och på väggar,..

Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av de övre insatsvärdena i 3 § skall orsaken utredas och åtgärder vidtas för att minska exponeringen.

Citat hämtade från Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller 4§